شارژ موند لب تاپ
ایا متصل بودن دائم لپ تاپ به برق از سلامتی ان می کاهد؟
2017-11-29
تمامی برنامه های اندروید را در مرورگر کروم در کامپیوتر اجرا کنید
2017-11-30
اتاق سرور استاندارد چه ویژگی هایی دارد
5 (100%) 1 vote

امروزه با گسترش روز افزون اطلاعات و حجم عظیمی از داده ها مدیریت انها به صورت یکپارچه یک عمر ضروری به حساب می اید.

در این مقاله اختصاصی و کامل قصد داریم توضیح دهیم که اتاق سرور و مرکز داده ,دیتاسنتر چیست و لازمه های طراحی یک اتاق سرور استاندارد چیست و در نهایت یک اتاق سرور استاندارد باید چه ویژگی هایی داشته باشد .

با تک دیتا همرا ه باشید.

اتاق سرور استاندارد چیست؟


اتاق سرور چیست ؟

چرا از اتاق سرور استفاده میکنیم 

ویژگی های یک اتاق سرور استاندارد چیست

استاندارد طراحی اتاق سرور چیست؟

این ها تمامی سوالاتی هستند که میخواهیم در این مقاله به طور کامل بررسی کنیم

اتاق سرور استاندارد (یا مرکز داده) اصلی ترین بخش یک شبکه ساخت یافته در مراکز امروزي میباشد. نیاز به مدیریت متمرکز منابع، کاهش هزینه هاي نگهداري، مقابله موثر با تهدیدات امنیتی و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و بلادرنگ تجهیزات بصورت 7/24 ،طراحی یک دیتاسنتر مناسب با ویژگیهاي مورد نیاز را اجتناب ناپذیر نموده است. استانداردهاي جهانی 27000 ISO, 942 TIA و IP از جمله استانداردهایی است که ما در طراحی و پیاده سازي مراکز داده از آنها بهره میبریم. یک اتاق سرور استاندارد از نظر TIA/ANSI از بخشهاي متعددي چون ,Room Storage, Room Entrance Room Telecommو … تشکیل میگردد که اتاق سرور(Room Computer/Room Server )مهمترین آنهاست. با توجه به محدودیت منابع، هزینه و اطلاعات در شرکتها، سازمانها و موسسات متوسط و کوچک، راه اندازي یک اتاق سرور استاندارد در اینگونه مراکز کافی میباشد. ایجاد مکانی امن در جهت متمرکز کردن سرورهاي شبکه و استفاده از منابع مشترك نگهداري، از عوامل مهم و تاثیرگذار پیشبرد کاري یک سازمان میباشند؛ لذا در این راستا اتاق سرور ایجاد شده و مورد بهره برداري قرار میگیرد. اهداف اصلی در پیاده سازي اتاق سرور عبارتند از مقاومت سازه، ایمنی نفوذپذیري و اطمینان از صحت داده ها. دراین نوشتار مواردي که در طراحی و پیاده سازي اتاق سرور و دیتاسنتر استاندارد مبتنی بر استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات مدنظر میباشد، آورده شده است.

نگاهی به طراحی اتاق سرور استاندارد


ساختار شبکه کامپیوتري اتاق سرور آماده سازي اتاق سرور جهت ارتباطات شبکهاي سرورها با ایستگاه هاي مختلف شبکه از جمله کارهاي پایهاي در اتاق سرور میباشد. در واقع کلیه کارها و هزینه هایی که در اتاق سرور انجام میشود؛ هدفش استفاده منطقی و مطمئن از تجهیزات اتاق سرور میباشد. در زیر دو ساختار فیزیکی و منطقی شبکه آمده است: ساختار فیزیکی شبکه مرکز اطلاعات و پردازش روي شبکه، سرورها هستند؛ لذا ارتباط مناسب این سرورها با مجموعه شبکه امري اجتناب ناپذیر است. در این راستا چهار عامل زیر مدنظر هستند

.پیاده سازي مدل سه لایه

II .کابل کشی استاندارد

III .ثابت کردن ركها

IV .کانالهاي عبور

پیاده سازي مدل سه لایه:

کابل کشی و پیش بینی مسیرهاي داخل اتاق سرور باید به گونه اي باشد تا بتوان پیاده سازي مدل سه لایه شبکه را عملیاتی ساخت از این لحاظ داشتن نقشه منطقی و فیزیکی سوئیچ هاي مختلف شبکه باید پیش از اجراي مسیرگذاري در دستور کار قرار گیرد.

کابل کشی استاندارد


رعایت اصول کابل کشی ساخت یافته و همچنین درنظر داشتن خم ها و زوایاي مختلف در کابل کشی اتاق سرور باید در نظر گرفته شود.

ثابت کردن ركها:

به دلیل جلوگیري از واژگون شدن ركها در هنگام زلزله، ركها باید به کف وصل و مهار شوند. پیش از اجراي کف و ایجاد کانالهاي مختلف باید محل استقرار ركها تعیین شده و بستها وHolder هاي نگهدارنده در آن تعبیه شود، لذا دانستن نوع و مدل ركها، اندازه آنها، موقعیت مکانی نسبت به یکدیگر باید تعیین شوند. نکته: برخی از ركها نظیر ركهاي HPداراي اتصالات مخصوص بوده و جهت نصب صحیح رك باید از آنها استفاده کرد.

کانالهاي عبور

جهت نظم بخشیدن به کابلهاي Portable نظیر کابلهاي رابط برق، Cord Patchها و …، مسیر عبور استاندارد کابلی توکار در اتاق سرور صورت میگیرد. این کانالها باید داراي درپوش مناسب بوده و بین مسیرهاي Data و برق فاصله ایجاد نماید.

ساختار منطقی شبکه

ساختار منطقی و نرم افزاري سرورها امکان استفاده مطمئن از اطلاعات روي سرورها را مهیا میسازد لذا اتخاذ استراتژي مناسب ارتباط سرورها با یکدیگر و همچنین ارتباط ایستگاه هاي کاري با آنها باید پس از نصب فیزیکی اتاق سرور انجام شود. در زیر به برخی از تنظیمات منطقی و نرم افزاري اشاره شده است :

دامین کنترلر و سرویسهاي شبکه نظیرDHCP ، DNS و…

VLAN و تقسیم سوئیچی

ایجاد List Access روي سوئیجهاي شبکه

ایجاد Routing وGateway شبکه و …

امنیت

آسیبها و نفوذهاي گزارش شده به سیستمهاي مبتنی بر اطلاعات در سرتاسر جهان رو به افزایش است. با گذشت زمان ابزارها و روشهاي نفوذ به سیستم هاي اطلاعاتی و شبکههاي کامپیوتري ساده و سادهتر میشوند و نفوذگرها با این ابزار و حداقل دانش مجال نفوذ را مییابند. بر این اساس محرمانه بودن، در دسترس بودن و یکپارچگی اطلاعات، امري اجتناب ناپذیر براي توسعه سیستمها کامپیوتري و سرورها است و باید در برنامه تجهیز اتاق سرور مدنظر قرار گیرد.

مرسومترین روشهاي امنیتی:

استفاده از ویروس کش مناسب

استفاده از فایروال با تنظیم صحیح

نصب سیستمهاي نمایشگر نظیر IDS

تهیه نسخه پشتیبان

ایجاد امکانات مناسب برگرداندن اطلاعات از بین رفته، از تدابیري است که باید مدیر شبکه در دستور کار خود قرار دهد. استفاده از ساختار SAN و تجهیزات مبتنی بر NAS ،همچنینMedia هاي ذخیره سازي متنوع با توجه به حجم اطلاعات و اهمیت آنها مثال هایی از آنهاست. نکته: درصورتیکه راه اندازي SAN را در دستور کاري خود دارید باید بستر اصلی پیاده سازي آن را در اتاق سرور پیشبینی نمایید.

سرور مناسب

سرورها، کامپیوترهاي قدرتمند با توان پردازش و ذخیره سازي بالایی هستند که به عنوان مرکز منطقی نرم افزارهاي مختلف شبکه درنظر گرفته میشوند. Base Dataهاي مختلف نظیرSQL ، Oracleو … روي این بستر ایجاد شده و ایستگاه هاي کاري مرتبط با شبکه را تغذیه می نمایند. با توجه به فضاي محدود اتاق سرور و لزوم بهینه از فضا، استفاده از سرورهاي کشویی mount Rack پیشنهاد میشود. این سرورها سرپرست شبکه را قادر خواهند ساخت تا به راحتی به آنها دسترسی داشته و بنا به شرایط آنها را افزایش یا کاهش دهد.

ساختار فیزیکی :

تقویت ساختار، مقاوم سازي و ضدزلزله سازي

زلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم پیشبینی صدمات در هنگام وقوع آن امري اجتناب پذیر میباشد که در طراحی و پیاده سازي سازه هاي مختلف سازمانی مدنظر میباشد. با توجه بهاینکه اکثر ساختمانها، قدیمی ساز بوده و از ایمنی لازم برخوردار نیستند؛ لذا باید تمهیداتی براي آن درنظر گرفت، در این خصوص پس از بازدید دقیق از محل ساختمان، مناسبترین مکان جهت استقرار اتاق سرور انتخاب شده و در صورتی که نتایج حاصل از لرزه سنجی (تست براي سنجش میزان مقاومت سازه در برابر لرزه) مناسب نباشند؛ اقدام به مقاوم سازي خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه اتاق سرور در مکانی غیر از پایین ترین طبقه سازه باشد، مقاوم سازي را باید از پی ساختمان آغاز کرد و این خود مستلزم هزینه است.

مراحل کار مقاوم سازي

دیوارها تا رسیدن به سطح آجري تراشیده میشود.

سوراخها و منافذ پر میشوند.

سطوح با یک لایه سیمانی پوشیده میشود.

لایهاي از ماده ضد آتش Tard Fire روي لایه سیمانی کشیده میشود.

مسیرگذاري کف و سقف جهت عبور لولههاي اطفاي حریق، برق و شبکه انجام میشود.

پس از انجام مراحل فوق اقدام به آهن کشی و ستون گذاري میشود.

شبکههاي فلزي نصب شده و روي آن گچ کاري میشود.

پس از خشک شدن گچ لایه محافظتی و ضد آتش Epoxy پوشانده میشود.

مکان مناسب جهت اتاق سرور

معمولاً اتاق سرور را در پایینترین طبقه ساختمان در نظر میگیرند و در این مکان، باید با کانالها و رایزرهاي ساختمان در ارتباط باشد. در صورتیکه از این اتاق به اتاق هاي دیگر و همچنین به طبقات دیگر کانالی وجود نداشته باشد باید آن را ایجاد کرد.

سیستم تهویه و تخلیه گرد و خاك اتاق سرور

از عوامل مهم استهلاك تجهیزات الکترونیکی، گرد و خاك میباشد. با نشستن گرد و خاك روي Chipsetھاي مختلف بردهاي دستگاه ها و ایجاد لایه جانبی روي آنها، عمل خنک سازي آنها با مشکل روبرو شده و خرابی زودرس را سبب میشود از این رو سیستم تهویه هواي اتاق سرور نصب شده و مورد بهرهبرداري قرار میگیرد.

سیستم اطفاي حریق

آتش سوزي به دلیل اتصال کوتاه ادوات برقی و همچنین وجود تجهیزات مختلف آتش زا از عوامل اصلی تخریب در سازمان ها میباشد، لذا در این خصوص نصب تجهیزات مناسب اخطار و اطفاي حریق مدنظر میباشد. نحوه کار چنین است:

-با توجه به محدودیت فضاي اتاق سرور جهت انتقال گاز مونواکسید کربن به داخل اتاق، از لولههاي حامل استفاده میشود. محل قرار گرفتن نازل هاي نهایی، باید در مکانهایی نزدیک به محل استقرار سرورها و تجهیزات برقی تعبیه شود.

مخزنهاي گاز در مکانی خارج اتاق سرور قرار میگیرد و این مخزنها به لوله هاي تعبیه شده داخلی، مرتبط خواهند شد.

در مکانهاي مختلف اتاق سرور نظیر داخل ركها، تجهیزات برقی داخلی و… سنسورهاي تشخیص حریق نصب میشود

درب ضد حریق و مقاوم

با توجه به اهمیت محصور نمودن آتش و جلوگیري از گسترش آن، درب اتاق سرور باید از جنس نسوز انتخاب شود

رنگ ضد حریق یا EPOXY:

جهت پر کردن کلیه درزها و ایجاد لایه حفاظتی بیرونی ضد آتش از Epoxyاستفاده میشود. Epoxy در رنگهاي مختلف موجود بوده و براي گرفتن جواب مؤثر حتماً باید سطح زیرین کاملاً خشک شده باشد. رنگهاي پلاستیکی و پلی استري، محصولات جانبی پتروشیمی بوده و قابلیت اشتعال بالایی دارند. لذا استفاده از آنها مناسب اتاق سرور نمیباشند. درحال حاضر پوشش مناسب جهت اتاق سرور Epoxy میباشد که کلیه سطوح داخلی ( کف، سقف، دیوارههاي جانبی) را پوشش میدهد. این محصول داراي رنگهاي متنوعی است و کاملاً ضد حریق میباشد.

دوربینهاي کنترلی

با توجه به اهمیت اطلاعات و لزوم مراقبت بیشتر از تجهیزات اتاق سرور، نصب دوربینهاي کنترلی درون اتاق سرور بسیار مؤثر است. دوربینها بطور 24 ساعته اتاق سرور را مانیتور کرده و Logها را در سرور مربوطه ذخیره میکنند.

سیستم جارو برقی Cleaner Vacuum

باتوجه به احتمال آلودگی اتاق سرور ناشی از تردد افراد در آن، علی الرقم پوشیدن لباسهاي مخصوص توسط این افراد، دستگاه جاروبرقی پیشبینی میشود. موتور و سایر تشکیلات این دستگاه در بیرون از اتاق سرور قرار گرفته و تنها لوله جمع کننده در داخل سرور قرار داده میشود.

سیستم کنترل دسترسی تردد

استقرار سیستم کنترلی مناسب جهت ثبت تردد افراد و مدیریت آن جهت اتاق سرور الزامیاست. این سیستم داراي یک دستگاه کارت خوان چند گزینهاي(Checking Option Multi )کنترلر و مبدلهاي مرتبط با آن میباشد. افراد مجاز براي ورود به اتاق سرور باید کارت تردد را همراه داشته باشند. همچنین ثبت اثر انگشت و وارد کردن کد مخصوص از دیگر گزینه هایی است که میتوان آنها را فعال نمود.

اتاق سرور

سیستم تأمین روشنایی

روشنایی داخل اتاق سرور باید به گونهاي طراحی شود تا در هنگام خروج شخص از اتاق سرور خاموش شوند و دلیل آن علاوه بر صرفه جویی برق، جلوگیري از تولید حرارت توسط آنهاست. همچنین مسیرهاي کنترلی و اصلی برق در تابلو برق اتاق سرور پیشبینی میشود.

سیستم خنک کننده داخلی

جهت برقراري دماي مناسب 18 درجه سانتی گراد اتاق سرور، استفاده از دستگاههاي خنک کننده درون آن الزامی است. مرسومترین خنک کننده در ایران، کولرهاي گازي هستند که توان آنها باتوجه به میزان حرارت تولید شده اتاق سرور محاسبه میشوند.

ساختار برق شهر و برق اضطراري

کابل کشی اتاق سرور باید مطابق استانداردهاي کابل کشی ساخت یافته، با تجهیزات با کیفیت، پیادهسازي شود. قسمتهاي مختلف جهت داشتن سیستم برقرسانی مطمئن شامل موارد زیر است:

تابلو برق

یو پی اس

ژنراتور تأمین

چاه ارت

تابلو برق و ATS:

کنترل خطوط ورودي و خروجی برق و برق اضطراري، همچنین لزوم مانیتور کردن جریان و ولتاژ خطوط استفاده از تابلو برق را الزامی میسازد. تابلو برق علاوه بر داشتن ولت متر و آمپرمتر، داراي یک سري کلیدهاي مینیاتوري بوده که جهت جریان و وضعیت ولتاژ را کنترل مینماید. همچنین توسط این کلیدها قادر خواهیم بود تا برق قسمتی از سازمان را روي برق شهر Set کنیم و یا میتوانیم آن را به UPS مرتبط سازیم.

یوپی اس:

قطع ناگهانی برق در تجهیزات اتاق سرور، نظیر روترها، سوئیچها، سرورها و … باعث اختلال در اکثر فعالیتهاي این دستگاهها شده و در برخی موارد، امکان ادامه کار آنها را کاملاً از بین میبرد. باید در نظر داشت تنها قطع برق شهر اثرات مخرب به همراه ندارد. سیستمهاي کامپیوتري نسبت به نارساییهایی مانند افت لحظهاي ولتاژ، ولتاژهاي لحظهاي بالا، نویز و تأثیرات فرکانس رادیویی و تغییرات فرکانس در منبع تغذیه خود حساس هستند.

ups مناسب، داراي شرایط زیر است:

.باشد Online Double Conversion

-توان کار با ژنراتور را داشته باشد، یعنی Correction Factor Power را پشتیبانی کند.

3 -جهت مانیتورکردن برخط، پروتکل SNMP را پشتیبانی کند.

نکته: اگر UPS مشخصه PFC را نداشته باشد، توان ژنراتور باید 5/1 برابر UPS در نظر گرفته شود و اگر داشته باشد 15/1 برابر UPS باشد

ژنراتور تأمین:

دستگاههاي تأمین کننده برق اضطراري (UPS ،(با توجه به گران بودن و عدم کارایی مناسب براي برقدهی طولانی مدت، مناسب نبوده و استفاده از ژنراتور در دستور کار قرار میگیرد. نحوه کار بدین صورت است که در هنگام قطع برق اتاق سرور و براي جلوگیري از اختلال در سیستم برقدهی آن، در طول زمان به کار افتادن ژنراتور، UPS بطور آنی وارد مدار شده و برق اتاق سرور را تأمین میکند. به محض آماده شدن ژنراتور جهت برق دهی، UPS از مدار خارج شده و برق اتاق سرور از ژنراتور تأمین میشود. توان UPS با توجه به میزان توان مصرفی دستگاههاي مختلف مستقر در اتاق سرور نظیر سرورها، کولرهاي گازي و… محاسبه میشود. توان UPS مناسب را با درنظر گرفتن باتريهاي داخلی آن براي مدت 7 الی 15 دقیقه (باتوجه به زمان به کار افتادن ژنراتور) درنظر میگیرند. میزان توان ژنراتور 15 %بیشتر از توان UPS در نظر گرفته میشود و در هنگام کار باید 70 %زیربار باشد. زیربار قرارگرفتن ژنراتور بیش از 80 %توان و یا کمتر از 60 %توان اکیداً توصیه نمیشود. ژنراتورهاي با توان بالاي KVA 15 سه فاز هستند.

استفاده از کف کاذب در اتاق سرور و دیتاسنتر

در جامعه صنعتی امروز براي همگام شدن با تکنولوژي پیشرفته و مدرن باید ازتوانمنديهاي ماشینها و وسایل الکتریکی استفاده نمود. از طرفی هر کدام از وسایل نامبرده، انبوهی از سیم و کابل ارتباطی و… را بهمراه دارد. سازندگان این دستگاهها همیشه بدنبال بستري مناسب و مطمئن براي عبور دادن سیمها، کابلها و… بودند بطوري که در مواقع ضروري بتوانند براحتی به آنها دسترسی داشته باشند تا بازدیدها و تعمیرات و… را در وسایل براحتی انجام دهند. همچنین در اکثر ساختمانهاي صنعتی، اداري، تجاري، بیمارستانی و… همیشه دو موضوع سبک سازي وزن ساختمان و محل مناسب براي عبور تجهیزات مکانیکی و برقی از اهداف اصلی مهندسین طراح و مالکین ساختمان بوده است و بدینسان سیستم کف کاذب ابداء شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =