تشخیص پلاک
سیستم تشخیص پلاک
2017-12-30
تشخیص چهرا افراد
تشخیص چهره افراد
2017-12-30

پایداری کارکرد در شرایط مختلف

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته